Tuesday, October 13, 2009

OMGWTFBBQ

ASS icons

(_!_) A regular ass

__!__) A fat ass

__)(__) A "wide load" ass

(!) A tight ass

(_*_) A sore ass

{_!_} A swishy ass

(_o_) An ass that's been around

(_x_) Kiss on the ass

(_X_) Leave my ass alone

(_zzz_) A tired ass

(_E=mc2_) A smart ass

(_?_) Dumb ass

(_Lame_) Lame ass

(_jack_) Jackass